قوانین و زمانبندی سومین لیگ جام اِسکوپا

با سلام خدمت شرکت کنندگان سومین دوره جام اِسکوپا

به خاطر نقص فنی این پست از امروز به روز خواهد شد و اسامی تیمها و نفرات شرکت کننده, قوانین و زمان بازی ها گذاشته خواهد شد.

 

 

 

برنامه هفته نَخُست

 

دوشنبه ۱۷ مهر ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۱- سیمرغ, ۱۴ – ۲۲ آذرخش, scopa 6 4
ساعت ۲۱
۲- وحدت, ۲۱ – ۱۴ تندر, scopa 9 5
ساعت ۲۲:۱۵
۳- عقابها, ۲۲ – ۱۲ گلادیاتور, scopa 7 6
سه شنبه ۱۸ مهر ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۴- کویر, ۱۶ – ۲۳ شیرهای کردستان, scopa 10 7
ساعت ۲۱
۵- بارسا, ۲۱ – ۱۳ پل استار, scopa 5 4
ساعت ۲۲:۱۵
۶- ستارگان, ۲۲ – ۱۹ پدیده, scopa 4 6

 

 

برنامه هفته دوم

 

 

دوشنبه ۲۴ مهر ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۷- پل استار, ۲۲ – ۲۰ عقابها, scopa 7 9
ساعت ۲۱
۸- تندر, ۱۶ – ۲۳ آذرخش, scopa 4 10
ساعت ۲۲:۱۵
۹- پدیده, ۲۵ – ۱۴ سیمرغ, scopa 7 7
سه شنبه ۲۵ مهر ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۱۰- ستارگان, ۲۵ – ۱۸ کویر, scopa 14 10

ساعت ۲۱
۱۱- شیرهای کردستان, ۲۱ – ۱۷ بارسا, scopa 7 8
ساعت ۲۲:۱۵
۱۲- گلادیاتور, ۲۶ – ۱۷ وحدت, scopa 13 3

 

 

برنامه هفته سوم

 

 

دوشنبه ۱ آبان ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۱۳- تندر, ۱۵ – ۲۱ پدیده, scopa 6 5
ساعت ۲۱
۱۴- عقابها, ۲۱ – ۹ شیرهای کردستان, scopa 9 3
ساعت ۲۲:۱۵
۱۵- بارسا, ۱۶ – ۲۴ ستارگان, scopa 7 6
سه شنبه ۲ آبان ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۱۶- آذرخش, ۱۵ – ۲۱ وحدت, scopa 6 6
ساعت ۲۱
۱۷- گلادیاتور, ۱۷ – ۲۲ پل استار, scopa 5 6
ساعت ۲۲:۱۵
۱۸- کویر, ۲۱ – ۱۷ سیمرغ, scopa 9 6

 

 

برنامه هفته چهارم

 

 

دوشنبه ۸ آبان ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۱۹- شیرهای کردستان, ۲۱ – ۱۹ گلادیاتور, scopa 8 8
ساعت ۲۱
۲۰- ستارگان, ۷ – ۲۲ عقابها, scopa 3 5
ساعت ۲۲:۱۵
۲۱- وحدت, ۲۳ – ۲۰ پل استار, scopa 7 7
سه شنبه ۹ آبان ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۲۲- پدیده, ۷ – ۲۳ آذرخش, scopa 4 6
ساعت ۲۱
۲۳- کویر, ۲۲ – ۲۴ تندر, scopa 9 6
ساعت ۲۲:۱۵
۲۴- سیمرغ, ۲۴ – ۱۸ بارسا, scopa 8 9

 

 

برنامه هفته پنجم

 

 

دوشنبه ۱۵ آبان ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۲۵- پل استار, ۲۴ – ۱۵ شیرهای کردستان, scopa 7 9
ساعت ۲۱
۲۶- پدیده, ۱۲ – ۲۴ وحدت, scopa 8 5
ساعت ۲۲:۱۵
۲۷- آذرخش, ۱۵- ۲۱ کویر, scopa 4 7
سه شنبه ۱۶ آبان ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۲۸- عقابها, ۱۸ – ۲۱ سیمرغ, scopa 9 5
ساعت ۲۱
۲۹- تندر, ۲۱ – ۱۸ بارسا, scopa 10 5
ساعت ۲۲:۱۵
۳۰- گلادیاتور, ۲۱ – ۱۲ ستارگان, scopa 6 3

 

 

برنامه هفته ششم

 

 

دوشنبه ۲۲ آبان ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۳۱- بارسا, ۲۴ – ۱۰ آذرخش, scopa 8 5
ساعت ۲۱
۳۲- کویر, ۱۱ – ۲۲ پدیده, scopa 4 6
ساعت ۲۲:۱۵
۳۳- ستارگان, ۲۲ – ۱۲ پل استار, scopa 5 6
سه شنبه ۲۳ آبان ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۳۴- وحدت, ۲۵ – ۲۰ شیرهای کردستان, scopa 11 8
ساعت ۲۱
۳۵- عقابها, ۱۲ – ۲۱ تندر, scopa 6 9
ساعت ۲۲:۱۵
۳۶- سیمرغ, ۹ – ۲۱ گلادیاتور, scopa 2 11

 

 

برنامه هفته هفتم

 

 

دوشنبه ۲۹ آبان ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۳۷- آذرخش, ۲۳ – ۱۴ عقابها, scopa 8 5
ساعت ۲۱
۳۸- تندر, ۱۹ – ۲۱ گلادیاتور, scopa 9 6
ساعت ۲۲:۱۵
۳۹- شیرهای کردستان, ۲۱ – ۱۷ ستارگان, scopa 9 8
سه شنبه ۳۰ آبان ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۴۰- پل استار, ۱۰ – ۲۲ سیمرغ, scopa 3 8
ساعت ۲۱
۴۱- وحدت, ۱۶ – ۲۱ کویر, scopa 6 8
ساعت ۲۲:۱۵
۴۲- پدیده, ۱۴ – ۲۲ بارسا, scopa 5 5

 

 

برنامه هفته هشتم

 

 

دوشنبه ۶ آذر ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۴۳- کویر, ۱۵ – ۲۳ بارسا, scopa 6 5
ساعت ۲۱
۴۴- ستارگان, ۲۱ – ۱۳ وحدت, scopa 6 3
ساعت ۲۲:۱۵
۴۵- سیمرغ, ۲۴ – ۱۷ شیرهای کردستان, scopa 12 8
سه شنبه ۷ آذر ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۴۶- گلادیاتور, ۲۴ – ۱۴ آذرخش, scopa 8 2
ساعت ۲۱
۴۷- عقابها, ۱۴ – ۲۳ پدیده, scopa 4 7
ساعت ۲۲:۱۵
۴۸- پل استار, ۲۰ – ۲۲ تندر, scopa 8 5

 

 

برنامه هفته نهم

 

 

دوشنبه ۱۳ آذر ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۴۹- ستارگان, ۲۷ – ۲۲ سیمرغ, scopa 10 4
ساعت ۲۱
۵۰- بارسا, ۱۰ – ۲۱ وحدت, scopa 3 7
ساعت ۲۲:۱۵
۵۱- کویر, ۱۰ – ۲۳ عقابها, scopa 4 4
سه شنبه ۱۴ آذر ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۵۲- پدیده, ۲۳ – ۹ گلادیاتور, scopa 7 7
ساعت ۲۱
۵۳- آذرخش, ۱۶ – ۲۱ پل استار, scopa 7 7
ساعت ۲۲:۱۵
۵۴- شیرهای کردستان, ۱۹ – ۲۳ تندر, scopa 7 9

 

 

برنامه هفته دهم

 

 

دوشنبه ۲۰ آذر ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۵۵- عقابها, ۲۲ – ۱۴ بارسا, scopa 5 7
ساعت ۲۱
۵۶- گلادیاتور, ۲۳ – ۱۹ کویر, scopa 11 2
ساعت ۲۲:۱۵
۵۷- پل استار, ۱۱ – ۲۱ پدیده, scopa 1 7
سه شنبه ۲۱ آذر ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۵۸- شیرهای کردستان, ۱۹ – ۲۱ آذرخش, scopa 7 9
ساعت ۲۱
۵۹- تندر, ۲۴ – ۱۶ ستارگان, scopa 9 4
ساعت ۲۲:۱۵
۶۰- وحدت, ۲۱ – ۱۱ سیمرغ, scopa 3 2

 

 

برنامه هفته یازدهم

 

 

دوشنبه ۲۷ آذر ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۶۱- سیمرغ, ۲۴ – ۱۸ تندر, scopa 6 6
ساعت ۲۱
۶۲- کویر, ۲۱ – ۱۸ پل استار, scopa 10 6
ساعت ۲۲:۱۵
۶۳- بارسا, ۱۳ – ۲۵ گلادیاتور, scopa 7 10
سه شنبه ۲۸ آذر ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۶۴- پدیده, ۲۶ – ۱۸ شیرهای کردستان, scopa 11 6
ساعت ۲۱
۶۵- وحدت, ۲۱ – ۱۹ عقابها, scopa 5 7
ساعت ۲۲:۱۵
۶۶- ستارگان, ۶ – ۲۵ آذرخش, scopa 1 8

پایان نیم فصل نخست

 

 

برنامه هفته دوازدهم

 

 

دوشنبه ۲ بهمن ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۶۷- گلادیاتور, – عقابها,
ساعت ۲۱
۶۸- پدیده, – ستارگان,
ساعت ۲۲:۱۵
۶۹- پل استار, – بارسا,
سه شنبه ۳ بهمن ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۷۰- تندر, – وحدت,
ساعت ۲۱
۷۱- آذرخش, – سیمرغ,
ساعت ۲۲:۱۵
۷۲- شیرهای کردستان, – کویر,

 

 

برنامه هفته سیزدهم

 

 

دوشنبه ۹ بهمن ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۷۳- بارسا, – شیرهای کردستان,
ساعت ۲۱
۷۴- آذرخش, – تندر,
ساعت ۲۲:۱۵
۷۵- عقابها, – پل استار,
سه شنبه ۱۰ بهمن ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۷۶- سیمرغ, – پدیده,

ساعت ۲۱
۷۷- کویر, ستارگان,
ساعت ۲۲:۱۵
۷۸- وحدت, – گلادیاتور,

 

 

برنامه هفته چهاردهم

 

 

دوشنبه ۱۶ بهمن ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۷۹- پدیده, – تندر,
ساعت ۲۱
۸۰- ستارگان, – بارسا,
ساعت ۲۲:۱۵
۸۱- وحدت, – آذرخش,
سه شنبه ۱۷ بهمن ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۸۲- پل استار, – گلادیاتور,
ساعت ۲۱
۸۳- سیمرغ, – کویر,
ساعت ۲۲:۱۵
۸۴- شیرهای کردستان, – عقابها,

 

 

برنامه هفته پانزدهم

 

 

دوشنبه ۲۳ بهمن ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۸۵- گلادیاتور, – شیرهای کردستان,
ساعت ۲۱
۸۶- عقابها, – ستارگان,
ساعت ۲۲:۱۵
۸۷- پل استار, – وحدت,
سه شنبه ۲۴ بهمن ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۸۸- آذرخش, – پدیده,
ساعت ۲۱
۸۹- تندر, – کویر,
ساعت ۲۲:۱۵
۹۰- بارسا, – سیمرغ,

 

 

برنامه هفته شانزدهم

 

 

شنبه ۲۸ بهمن ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۹۱- شیرهای کردستان, – پل استار,
ساعت ۲۱
۹۲- وحدت, – پدیده,
ساعت ۲۲:۱۵
۹۳- کویر, – آذرخش,
یک شنبه ۲۹ بهمن ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۹۴- سیمرغ, – عقابها,
ساعت ۲۱
۹۵- بارسا, – تندر,
ساعت ۲۲:۱۵
۹۶- ستارگان, – گلادیاتور,

 

 

برنامه هفته هفدهم

 

 

دوشنبه ۷ اسفند ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۹۷- پدیده, – کویر,
ساعت ۲۱
۹۸- پل استار, – ستارگان,
ساعت ۲۲:۱۵
۹۹- آذرخش, – بارسا,
سه شنبه ۸ اسفند ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۱۰۰- شیرهای کردستان, – وحدت,
ساعت ۲۱
۱۰۱- گلادیاتور,- سیمرغ,
ساعت ۲۲:۱۵
۱۰۲- تندر, – عقابها,

 

 

برنامه هفته هجدهم

 

 

دوشنبه ۱۴ اسفند ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۱۰۳- سیمرغ, – پل استار,
ساعت ۲۱
۱۰۴- تندر, – گلادیاتور,
ساعت ۲۲:۱۵
۱۰۵- بارسا, – پدیده,
سه شنبه ۱۵ اسفند ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۱۰۶- عقابها, – آذرخش,
ساعت ۲۱
۱۰۷- کویر, – وحدت,
ساعت ۲۲:۱۵
۱۰۸- ستارگان, – شیرهای کردستان,

 

 

برنامه هفته نوزدهم

 

 

یکشنبه ۲۰ اسفند ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۱۰۹- تندر,- پل استار,
ساعت ۲۱
۱۱۰- وحدت, – ستارگان,
ساعت ۲۲:۱۵
۱۱۱- بارسا, – کویر,
دو شنبه ۲۱ اسفند ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۱۱۲- شیرهای کردستان, – سیمرغ,
ساعت ۲۱
۱۱۳- آذرخش, – گلادیاتور,
ساعت ۲۲:۱۵
۱۱۴- پدیده, -عقابها,

 

 

برنامه هفته بیستم

 

 

دوشنبه ۲۰ فروردین ۹۷
ساعت ۱۹:۴۵
۱۱۵- وحدت, – بارسا,
ساعت ۲۱
۱۱۶- عقابها, – کویر,
ساعت ۲۲:۱۵
۱۱۷- سیمرغ, – ستارگان,
سه شنبه ۲۱ فروردین ۹۷
ساعت ۱۹:۴۵
۱۱۸- گلادیاتور, – پدیده,
ساعت ۲۱
۱۱۹- پل استار, – آذرخش,
ساعت ۲۲:۱۵
۱۲۰- تندر, – شیرهای کردستان,

 

 

 

برنامه هفته بیست و یکم

 

 

دوشنبه ۲۷ فروردین ۹۷
ساعت ۱۹:۴۵
۱۲۱- سیمرغ, – وحدت,
ساعت ۲۱
۱۲۲- آذرخش, – شیرهای کردستان,
ساعت ۲۲:۱۵
۱۲۳- کویر, – گلادیاتور,
سه شنبه ۲۸ فروردین ۹۶
ساعت ۱۹:۴۵
۱۲۴- ستارگان, – تندر,
ساعت ۲۱
۱۲۵- پدیده, – پل استار,
ساعت ۲۲:۱۵
۱۲۶- بارسا, – عقابها,

 

 

برنامه هفته بیست و دوم

 

 

دوشنبه ۳ اردیبهشت ۹۷
ساعت ۱۹:۴۵
۱۲۷- تندر, – سیمرغ,
ساعت ۲۱
۱۲۸- پل استار, – کویر,
ساعت ۲۲:۱۵
۱۲۹- گلادیاتور, – بارسا,
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۹۷
ساعت ۱۹:۴۵
۱۳۰- عقابها, – وحدت,
ساعت ۲۱
۱۳۱- شیرهای کردستان, – پدیده,
ساعت ۲۲:۱۵
۱۳۲- آذرخش,- ستارگان,

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Captcha loading...