لیست انتظار برای ثبت نام در بازی های اِسکوپا,

سلام ای بهانه بارش ابرهای مهربانی…
سلام ای انعکاس امید نگاه خورشید به پهنه ی افق…
و سلام… ای مهربان ترین زمان.

ادامه خواندن “لیست انتظار برای ثبت نام در بازی های اِسکوپا,”